REGULAMIN WWW.MOJABUTELKA.PL (V. 1)
2024-06-04

 1. O NAS
  1. Podmiotem sprzedającym jest: RED BIRD Sp. z o.o. , NIP:7272787727, REGON:10149913900000 (rejestr: KRS) , adres: ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź , e-mail: [email protected] , telefon: 42 650 54 39 zwany w dalszej części regulaminu / umowy: Sprzedawca
  2. Formuła niniejszego regulaminu/umowy zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków zakupu Towarów, Usług, od Sprzedawca. Niniejsze warunki, regulują w szczególności sposób prezentowania oferty, zasady składania zamówienia, zasady odstąpienia od umowy oraz kwestię odpowiedzialności Sprzedawca.
 2. DEFINICJE
  1. KLIENT – osobę fizyczną dokonującą z Sprzedawca czynności prawnej czyli dokonującej zakupu od Sprzedawca, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży przez Sprzedawca
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
  5. PRAWA – Prawa KLIENTA określone w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o prawach konsumenta
  6. TOWAR – rzecz ruchomą, a także wodę, gaz i energię elektryczną, w przypadku gdy są oferowane do sprzedaży w określonej objętości lub ilości.
  7. USŁUGA – zestaw czynności prowadzonych przez Sprzedawca nie mających charakteru materialnego, w celu zaspokojenia potrzeb KLIENTA,
  8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawca a Klientem, zawarta zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.
  9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli KLIENTA, w celu zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY. Zamówienie zawiera parametry będące przedmiotem Umowy sprzedaży.
  10. KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez KLIENTA, stanowiąca zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Sprzedawca, w którym gromadzone są dane podane przez KLIENTA oraz informacje o jego działaniach. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług cyfrowych dostępnych w Serwisie, w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.
  11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791, czyli nowe ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) reguluje przetwarzanie przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub organizacjedanych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE.
 3. ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE
  1. Sprzedawca zobowiązuje się:
   1. dostarczać Towary zgodnie z ich specyfikacją działając w sposób profesjonalny i z pełnym zaangażowaniem.
   2. stosować organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu bezpiecznego przeprowadzenia transakcji i dostawy Towarów.
   3. dostarczać Usługi zgodnie z ich specyfikacją działając w sposób profesjonalny i z pełnym zaangażowaniem.
   4. stosować organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu bezpiecznego przeprowadzenia transakcji i świadczenia Usług.
  2. Sprzedawca działając zgodnie z obowiązującym porządkiem prawny informuje, że nie stosuje czynności dążących do zrzeczenia się przez klientów praw zapewnionych w Prawach.
  3. W przypadku wystąpienia w Regulaminie lub ofercie zapisów będących mniej korzystna dla KLIENTA niż postanowienia Praw, zapisy te zostaną uznane za nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Praw.
  4. Sprzedawca zapewnia, iż wszelkie działania podejmowane w celu realizacji Zamówienia i Sprzedaży odbywają się zgodnie z RODO.
  5. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych dla klientów znajduje się na stronie https://app.gorodo.pl/api/klauzula_informacyjna_klient/7272787727
  6. Ponieważ obsługa zamówień Klientów przez Sprzedawca odbywa się za pośrednictwem strony www, zasady Polityki Prywatności umieszczono na stronie: https://app.gorodo.pl/api/polityka_prywatnosci/7272787727/www.mojabutelka.pl
  7. W przypadku KLIENTA będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zapisy niniejszego Regulaminu obowiązują wyłącznie w przypadku Umowy sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. SZCZEGÓŁY OFERTY
  1. Oferta wraz z szczegółowym opisem, dostępna w Sprzedawca, prezentowana jest:
   1. Na stronie internetowej
  2. Opis towaru zawiera:
   1. Łączną cene za towar wraz z podatkami
  3. Opis usługi zawiera:
   1. Łączną cene za usługę wraz z podatkami
  4. Sprzedawca dostarcza usługi w sposób jednorazowy.
 5. OPINIE
  1. Sprzedawca zbiera i publikuje opinie swoich Klientów
  2. Informacje na temat sposobu zbierania oraz zasad publikowania opinii od swoich klientów, Sprzedawca prezentuje:
   1. w treści regulaminu/umowy
  3. Sprzedawca publikuje opinie pochodzące tylko od rzeczywistych Klientów Sprzedawca
  4. Sprzedawca gwarantuje pochodzenie opinii od rzeczywistych klientów realizując zbieranie opini:
   1. poprzez wysłanie wiadomości e-mail z unikalnym linkiem do umieszczenia opinii na adres e-mail zakupowy klienta po zrealizowaniu zamówienia
  5. W procesie zbierania opinii swoich KlientówSprzedawca korzysta z systemów zewnętrznych
  6. Zewnętrzne systemy do zbierania opinii:
   1. Rating Captain
   2. Trusted Shops
 6. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY
  1. Wszystkie podawane przez Sprzedawca ceny Towarów i Usług podawane są w polskich złotych i są cenami BRUTTO.
  2. Sprzedawca zawiera umowy z Klientem na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  3. Sprzedawca w celu zawarcia umowy z Klientem na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
   1. przez stronę (interfejs zakupu)
  4. W celu korzystania ze Strony, KLIENT powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Strony.
  6. KLIENT aby dokonać Zamówienia w ramach Strony korzysta z funkcjonalności dostępnych na Stronie.
  7. Sprzedawca może pozbawić KLIENTA prawa do korzystania ze Strony, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Strony, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Strony naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów,
   3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawca za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawca.
   4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
  8. KLIENT zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania ze Strony w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
   2. korzystania ze Strony w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. korzystania ze Strony w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawca,
   4. wykorzystywania treści zamieszczonych na Stronie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  9. Sprzedawca na swoich stronach internetowych, służących do zawierania umów z Klientem, UDOSTĘPNIA funkcjonalność zakładania Konta przez KLIENTA.
  10. KLIENT aby skorzystać z funkcjonalności założenia konta na stronie Sprzedawca postępuje zgodnie z instrukcjami podając wszystkie dane wymagane w formularzu rejestracyjnym i formularzu logowania.
  11. Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem strony Sprzedawca, Klient, NIE JEST zobowiązany do założenia konta.
 7. OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ
  1. Korzystanie ze strony/sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  2. W celu złożyć Zamówienie, KLIENT musi zaakceptować treści niniejszego Regulaminu/Umowy.
  3. KLIENT SKŁADA zamówienie, przez:
   1. formularz na stronie internetowej (sklep).
   2. formularz papierowy wysłany za pomocą poczty tradycyjnej.
  4. Złożenie zamówienia przez KLIENTA związane jest z Obowiązkiem zapłaty.
  5. KLIENT znajdzie informację o obowiązku zapłaty i zaakceptuje taki obowiązek:
   1. na przycisku potwierdzającym zamówienie (ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY).
  6. KLIENT może uzyskać szczegółowe informacje dotyczące płatności:
   1. w stopce strony
  7. KLIENT może dokonać płatności za pomocą elektronicznych systemów płatności:
   1. Przelewy24 (operatorem płatności jest: PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887 KRS: 0000347935)
   2. tPay (operatorem płatności jest: Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, NIP: 7773061579, KRS: 0000412357)
   3. dotPay (operatorem płatności jest: PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887 KRS: 0000347935)
   4. PayU (operatorem płatności jest: PayU S.A., przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, KRS: 0000274399
   5. PayPall (operatorem płatności jest: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349)
   6. Stripe (operatorem płatności jest: Stripe Payments Europe, Ltd. The One Building, Lower Grand Canal St, Dublin 2, Ireland, Numer w rejestrze handlowym: 513174)
  8. KLIENT akceptując regulamin oraz wybierając usługę wymagającą płatności cyklicznych, wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za zakupioną usługę. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
  9. KLIENT w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy.
  10. KLIENT może dokonać płatności za pomocą przelewu tradycyjnego .
  11. KLIENT może dokonać płatności gotówką przy odbiorze.
  12. Rozpoczęcie świadczenie usługi przez Sprzedawca nastąpi po zaksięgowaniu płatności.
  13. W celu zawarcia umowy z Sprzedawca oraz obsługi już zawartej umowy, KLIENT nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.
  14. Koszty komunikowania się z Sprzedawca nie przekraczają standardowych stawek operatorów.
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. KLIENT ma 14 dni na odstąpienie od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Jeżeli KLIENT wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SprzedawcaSprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  3. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zmniejszenie wartości towaru nie występuje w przypadku gdy Sprzedawca nie poinformuje klienta o prawie odstąpienia od umowy.
  4. Zwrot wszystkich płatności dokonanych przez klienta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy.
  5. Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że KLIENT zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Jeżeli KLIENT nie został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy, prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy liczone od 14-ego dnia po złożeniu zamówienia przez klienta.
  7. Jeżeli KLIENT odbierze informację o prawie odstąpienia od umowy w ciągu 12 miesięcy od złożenia zamówienia to termin odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od potwierdzenia odebrania przez klienta informacji o możliwości odstąpienia od umowy.
  8. KLIENT może odstąpić od umowy za pomocą:
   1. wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected]
   2. formularza PAPIEROWEGO wysłanego za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź
  9. KLIENT otrzyma potwierdzenie przyjęcia przez Sprzedawca odstąpienia od umowy:
   1. tym samym kanałem komunikacji którym wpłynęło odstąpienia od umowy
  10. Formularz odstąpienia od umowy z Sprzedawca, udostępniony jest:
   1. jako załącznik do niniejszego regulaminu/umowy
  11. Informacje Sprzedawca, na temat prawa do odstąpienia od umowy (POUCZENIE), KLIENT może uzyskać:
   1. w załączniku do niniejszego regulaminu/umowy
  12. KLIENT potwierdza otrzymanie informacji o prawie do odstąpienia od umowy z Sprzedawca (POUCZENIE) za pomocą:
   1. za pomocą checkbox (fistaszka) przy zamówieniu. Zaznaczenie o zapoznaniu jest niezbędne do realizacji zamówienia.
  13. Ponieważ Towar jest dostarczany pojedynczo, czas biegu terminu prawa do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od momentu odebrania towaru.
  14. Po odstąpieniu od umowy KLIENT zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni .
  15. Zwrot kosztów KLIENTA związanych z zamówieniem zostanie zrealizowany po otrzymaniu przez Sprzedawca zwracanego towaru.
  16. Po odstąpieniu od umowy, KLIENT zobowiązany jest do poniesienia kosztów zwrotu towaru.
  17. Szacowany koszt zwrotu towaru wynosi 15
  18. Jeżeli KLIENT korzysta z prawa do odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty, na rzecz Sprzedawca, za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  19. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w ofercie ceny lub wynagrodzenia.
  20. Jeżeli cena lub wynagrodzenie budzą wątpliwość KLIENTA, podstawą obliczenia kwoty będzie wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  21. Sprzedawca może uzyskać od KLIENTA rezygnację z prawa do odstąpienia od umowy w przypadku rozpoczcia świadczenia usługi.
  22. Sprzedawca przyjmuje i jednocześnie potwierdza rezygnację KLIENTA z prawa do odstąpienia od umowy, za pomocą.
 9. REKLAMACJE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady rozpatrywania reklamacji dotyczących oferowanych przez Sprzedawca Towarów i Usług.
  2. KLIENT może złożyć reklamację:
   1. wypełniając i wysyłając pocztą tradycyjną na adres ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź formularz załączony do regulaminu
   2. wysyłając na adres e-mail [email protected] wiadomość z wypełnionym formularzem załączonym do regulaminu lub podając w treści maila szczegóły reklamacji
  3. Sprzedawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
   1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości,
   2. roszczenie KLIENTA,
   3. danych kontaktowych KLIENTA składającego reklamację.
   Podanie wskazanych informacji, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawca. Podane wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 kalendarzowych od dnia jej złożenia.
  5. W przypadku gdy Sprzedawca nie ustosunkuje do reklamacji się w terminie 14 oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za zasadną.
  6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od daty dostarczenia.
  7. Czas odpowiedzialności Sprzedawca za brak zgodności towaru z umową może być dłuższy, jeśli termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy.
  8. Brak zgodności towaru z umową musi istnieć w chwili jego dostarczenia.
  9. Sprzedawca musi potwierdzić zgodności towaru z umową na podstawie specyfikacji produktu lub innych dowodów.
  10. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.
  11. Sprzedawca może wybrać sposób doprowadzenia towaru do zgodności z umową, jeśli żądanie KLIENTA jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca.
  12. Jeżeli Sprzedawca uzna, że naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  13. Przy ocenie nadmierności kosztów Sprzedawca uwzględnia w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla KLIENTA powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
  14. Sprzedawca dokonuje naprawy towaru w rozsądnym czasie biorąc pod uwagę niedogodności dla KLIENTA oraz specyfikę towaru oraz cel, w jakim KLIENT go nabył
  15. Wszystkie koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  16. KLIENT udostępnia Sprzedawca towar podlegający naprawie lub wymianie a Sprzedawca odbiera towar od KLIENTA.
  17. Wszystkie koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  18. Jeżeli:
   1. Sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową
   2. Sprzedawca nie doprowadziła towaru do zgodności z umową
   3. Sprzedawca nie udało się doprowadzić towaru do zgodności z umową
   4. KLIENT uznał, że brak zgodności Towaru z umową jest bardzo istotny
   5. KLIENT uznał, że przewidywany czas naprawy lub wymiany nie jest rozsądny
   6. KLIENT uznał, że brak zgodności Towaru z umową powoduje jego nadmierne niedogodności
   7. KLIENT uznał, że przewidywany czas naprawy lub wymiany powoduje jego nadmierne niedogodności
   KLIENT może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
  19. Sprzedawca określa obniżoną w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
  20. W przypadku obniżenia ceny Sprzedawca zwraca należne KLIENTOWI kwoty nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
  21. W przypadku gdy KLIENT nabędzie więcej niż jeden towar a brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych nabytych przez KLIENTA towarów, KLIENT może odstąpić od umowy jedynie dla towarów niezgodnych z umową.
  22. W przypadku gdy KLIENT nabędzie więcej niż jeden towar a brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych nabytych przez KLIENTA towarów, odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich towarów (także tych zgodnych z umową) jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby KLIENT zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
 10. ZMIANA REGULAMINU
  1. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian treści REGULAMINU.
  2. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca jest uprawnione do jednostronnej zmiany bez uzgodnienia z KLIENTEM zapisów REGULAMINU. Uzasadnione przypadki to między innymi:
   1. zmiana przepisów prawa
   2. nowe interpretacje przepisów prawa
   3. nowe orzecznictwa sądowe lub administracyjne
   4. zmiana sposobu działania Sprzedawca i/lub wprowadzenie nowych funkcjonalności
  3. Sprzedawca poinformuje KLIENTA o zmianie regulaminu za pomocą dostępnych środków komunikacji z KLIENTEM.
  4. W przypadku braku sprzeciwu i/lub wypowiedzenia umowy przez KLIENTA w terminie 14 dni od skutecznego powiadomienia, przyjmuje się, że akceptuje on proponowane zmiany.
  5. Dla umów zawartych przed niem wejścia w życie nowej wersji REGULAMINU stosuje się zapisy obowiązujące w dniu zawarcia umowy.
 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  2. KLIENT może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  3. KLIENT może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  6. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między Usługodawcą a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi dostępny pod adresem: http://www.wiih.lodz.pl. KLIENT może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla miasta Klienta.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  4. Informacje zawarte w Regulaminie stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU/UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
SPRZEDAŻY TOWARÓW

zawartej z RED BIRD Sp. z o.o.

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub ostatniego przy zamówieniu wielu towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru lub ostatniego przy zamówieniu wielu towarów.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas RED BIRD Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
  • przesłanego w wiadomości e-mail na adres [email protected]
   • wysłanego na wzorze formularza PAPIEROWEGO, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Skutki odstąpienia od umowy:
  • zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy.
  • zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • po odstąpieniu od umowy zobowiązani są Państwo do zwrotu towaru w terminie 14 dni
  • zwrot płatności dokonamy po otrzymaniu zwracanego przez Państwa towaru.
  • po odstąpieniu od umowy, zobowiązani są państwo do poniesienia kosztów zwrotu towaru.
  • szacowany przez nas koszt zwrotu towaru wynosi 15

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
SPRZEDAŻY TOWARÓW

zawartej z RED BIRD Sp. z o.o.

 • Dane sprzedawcy: RED BIRD Sp. z o.o., , NIP:7272787727, REGON:10149913900000, ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź
 • Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:
  • ……………………………………..
  • ……………………………………..
  • ……………………………………..
  • ……………………………………..
 • Data zawarcia umowy lub odbioru towaru: ………………………….
 • Imię i nazwisko: ………………………….
 • Adres: ………………………….
 • E-mail: ………………………….
 • Data: ………………………….
 • Podpis (tylko dla wersji papierowej): ………………………….

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU/UMOWY SPRZEDAŻY USŁUG I USŁUG CYFROWYCH


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
SPRZEDAŻY USŁUG

zawartej z RED BIRD Sp. z o.o.

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas RED BIRD Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
  • przesłanego w wiadomości e-mail na adres [email protected]
  • wysłanego na wzorze formularza PAPIEROWEGO, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • Skutki odstąpienia od umowy:
  • zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności nie później niż w terminie 14 od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
SPRZEDAŻY USŁUG

zawartej z RED BIRD Sp. z o.o.

 • Dane sprzedawcy: RED BIRD Sp. z o.o., , NIP:7272787727, REGON:10149913900000, ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź
 • Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi: ………………
 • Data zawarcia umowy lub odbioru towaru: ………………………….
 • Imię i nazwisko: ………………………….
 • Adres: ………………………….
 • E-mail: ………………………….
 • Data: ………………………….
 • Podpis (tylko dla wersji papierowej): ………………………….

POLITYKA PRYWATNOŚCI
WWW.MOJABUTELKA.PL

1. O NAS

 1. Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, jest RED BIRD Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Lublinek 49, 93-469 Łódź, adres poczty elektronicznej: [email protected]. („Administrator”)
 2. RED BIRD Sp. z o.o. prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności Serwisu internetowego jest środkiem wdrożonym przez Administratora, którego celem jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych udostępnionych Administratorowi przez podmioty danych, a nadto informowanie podmiotów danych o obowiązującej w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Administratora procedurze postępowania z danymi osobowymi, w tym w szczególności o celach i podstawach prawnych przetwarzania oraz kategoriach odbiorców, którym dane osobowe przetwarzane przez Administratora są dalej przekazywane, oraz realizacja przez Administratora wobec Podmiotów danych obowiązku informacyjnego wynikającego z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwane dalej „RODO”) w pozostałym zakresie
 2. Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Niniejsza polityka prywatności Serwisu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców Serwisu Internetowego.
 4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Serwis Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją, zawartą w niniejszej Polityce Prywatności bądź w Regulaminie Serwisu Internetowego (jeśli dotyczy), dostępnych na stronach Serwisu Internetowego.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) .

3. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym. Przykładowo, jeżeli Usługobiorca zamierza korzystać z Konta, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Konta.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące Usługobiorcy lub jego przedstawicieli w następujących celach:
  • zawarcie i realizacja umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej,
  • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,
  • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych, egzekucyjnych i mediacyjnych,
  • udokumentowanie stosunków umownych w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych,
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego usług lub towarów oferowanych przez Administratora, w tym za pośrednictwem korespondencji e-mailowej typu newsletter,
  • obsługa reklamacji i roszczeń wynikających z uprawnień z tytułu rękojmi
 3. Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców korzystających z Serwisu Internetowego:
  • imię i nazwisko Usługobiorcy,
  • adres poczty elektronicznej,
  • Nazwa Organizacji współpracującej,
  • Nazwa Oddziału Organizacji współpracującej,
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu Internetowego, w trakcie korzystania z Serwisu Internetowego oraz w jego Regulaminie (jeśli dotyczy).
 5. Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub do innych osób lub podmiotów trzecich – w zakresie w jakim i w przypadkach w których obowiązek ich udostępnienia nakładają na Administratora przepisy prawa. Ponadto, Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy mogą być również przekazywane podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi z zakresu księgowości i rachunkowości oraz usług prawnych na podstawie odrębnej umowy.
 6. Administrator oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem powierzonych mu danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO. Administrator dokonuje regularnej weryfikacji i aktualizacji stosowanych przez niego środków technicznych i organizacyjnych, tak aby zapewnić powierzonym danym osobowym adekwatny stopień ochrony.
 7. Administrator oświadcza, że celem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wprowadził Politykę Ochrony Danych Osobowych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest środkiem wdrożonym przez Administratora zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 RODO, którego celem jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie prowadzonym przez Administratora procedury postępowania z danymi osobowymi, w oparciu o którą ich przetwarzanie przez Administratora odbywać się będzie się zgodnie z RODO.
 8. Przetwarzanie danych osobowych w ramach celów wskazanych powyżej w punkcie 3 ust. 2 obejmuje w szczególności ich zbieranie, modyfikowanie, przechowywanie, przeglądanie, aktualizowanie, analizowanie, i archiwizowanie.
 9. Usługodawca przetwarza również zanonimizowane dane, związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego (np. liczba Usługobiorców) do generowania statystyk korzystania z Serwisu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby korzystające z Serwisu.
 10. Dane osobowe dotyczące Usługobiorcy będą przechowywane przez Administratora przez następujący okres:
  • w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą prawną ich przetwarzania przez Administratora jest fakt, iż jest ono niezbędne do prawidłowego wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tejże umowy,
  • w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania przez Administratora jest prawnie uzasadniony interes – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania, w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń Administratora oraz roszczeń Usługobiorcy wynikających z łączącego ich stosunku prawnego, zakończenia bytu prawnego Administratora lub prawomocnego albo ostatecznego ustalenia lub zasądzenia lub zaspokojenia lub obrony roszczenia lub innego uprawnienia Administratora lub Usługobiorcy w postępowaniu sądowym, arbitrażowym, administracyjnym, sądowoadministracyjnym, egzekucyjnym lub mediacyjnym,
  • w przypadku danych osobowych, w odniesieniu do których podstawą ich przetwarzania jest to, iż jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – do czasu odpadnięcia tej podstawy przetwarzania.

4. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Serwis Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Usługodawca może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:
  • realizacja podstawowych funkcjonalności Serwisu Internetowego, takich jak: identyfikacja Usługobiorców jako zalogowanych i utrzymywania sesji logowania oraz przechowywanie dynamicznych danych, np. statystyk, podsumowań;
  • dostosowywania zawartości strony Serwisu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących języka strony);
  • zapamiętywanie lokalizacji IP, strefy czasowej;
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych, dostępnych na rynku, domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
  • w przeglądarce Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  • w przeglądarce Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%25C5%2582%25C4%2585czanie%20i%20wy%25C5%2582%25C4%2585czanie%20obs%25C5%2582ugi%20ciasteczek
  • w przeglądarce Internet Explorer – https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help
  • w przeglądarce Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
  • w przeglądarce Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
  • w przeglądarce Microsoft Edge – https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
 6. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 7. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług Google AdWords dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w celu dostosowania reklamy w wyszukiwarce Google. Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.
 8. Administrator korzysta w Serwisie Internetowym z usług FaceBook Pixel dostarczanych przez firmę FaceBook Inc. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby). Szczegółowe informacje dotyczące działania powyższych usług dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142.

5. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu Internetowego oraz w Regulaminie Serwisu Internetowego (jeśli dotyczy) danych osobowych, niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy o korzystanie z Usługi Elektronicznej, skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej w punkcie 3 ust. 2 lit a) jest to, iż jest ono niezbędne do wykonania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej w punkcie 3 ust. 2 lit. b) jest to, iż jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w pozostałych celach wskazanych powyżej w punkcie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

6. PRAWA PODMIOTU DANYCH ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Podmiot danych może realizować swoje prawa za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://app.gorodo.pl/api/zadanie/7272787727

A. Prawo do informacji

 1. Administrator, podczas pozyskiwania danych osobowych, jest zobowiązany podać osobie, od której dane pochodzą, wszystkie następujące informacje:
  • swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela,
  • gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych,
  • cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania,
  • informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją,
  • gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
  • okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
  • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.
 2. Jeżeli Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zobowiązany jest on poinformować podmiot danych o tym innym celu oraz udziela jemu wszelkich innych stosownych informacji.

B. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzaniedanych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

C. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Podmiot danych jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące jego Dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie odnośnych danych osobowych;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od podmiotu danych – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Administrator jest zobowiązany dostarczyć Podmiotowi danych kopię Danych osobowych. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli Podmiot danych zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.

D. Prawo do żądania sprostowania i usunięcia danych osobowych

 1. Podmiot danych ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, podmiot danych ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 2. Podmiot danych jest uprawniony do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • podmiot danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • podmiot danych wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub podmiot danych wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 3. Uprawnienia podmiotu danych wskazane w punkcie 2 powyżej nie obowiązują w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO i art. 9 ust. 3 RODO do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że uprawnienie to uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania.
 4. Administrator jest zobowiązany do przekazania podmiotowi danych informacji o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie znacznego wysiłku.

E. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

 1. Podmiot danych ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w następujących przypadkach:
  • Podmiot danych kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi na sprawdzenie ich prawidłowości,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Podmiot danych sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, domagając się w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne podmiotowi danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • Podmiot danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu podmiotu danych.
 2. Administrator jest zobowiązany do przekazania podmiotowi danych informacji o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie znacznego wysiłku.

F. Prawo do przenoszenia danych osobowych

 1. Podmiot danych jest uprawniony do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe dostarczone Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz a) w oparciu o zgodę podmiotu danych lub b) jest niezbędne dla wykonania umowy.
 2. Wykonując uprawnienie określone powyżej, podmiot danych ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Uprawnienie to nie może również niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych podmiotów.

G. Prawo do sprzeciwu i prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach

 1. Podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na potrzeby marketingu bezpośredniego, podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Jeżeli podmiot danych wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 4. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, podmiot danych ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczącego jego danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 5. Podmiot danych ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa, chyba że decyzja ta jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a Administratorem; jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów podmiotu danych lub opiera się na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Internetowego.
 2. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione:
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
  • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła;
  • Certyfikat SSL.
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności w sprawach związanych z postanowieniami niniejszej polityki prywatności, Usługobiorca powinien kontaktować się z Administratorem przy zastosowaniu następujących danych kontaktowych: